Happy Mother’s Day |  Όροι και Προϋποθέσεις

 1.  Η Prenatal AEBE διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στoυς τυχερούς τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της σελίδας Prénatal(GR) στο Facebook.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Prenatal AEBE και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.
 3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει κάνουν Like (να ακολουθήσουν) στο Facebook Page της Prénatal(GR)(https://www.facebook.com/prenatalgreece/), να κάνουν like (“μου αρέσει”) και να αναφέρουν το όνομα ενός αλλού Facebook χρήστη στα σχόλια του Facebook Post(https://www.facebook.com/367568989986012/posts/3944540502288825/)
 4. Μέσα από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν 4 (τέσσερις) νικητές. Πιο συγκεκριμένα, κάθε νικητής θα κερδίσει 1 από τέσσερα δώρα.
  1. Νικητής 1:  1 σετ πάντες για κούνια αξίας 63,90€ Das Home
  2. Νικητής 2:  1 σετ πάντες για κούνια αξίας 63,90€ Das Home
  3. Νικητής 3:  1 σετ πάντες για κούνια αξίας 63,90€ Das Home
  4. Νικητής 4:   5 λαβέτες (συνολικής αξίας €24,95) + 5 σελτεδάκια (συνολικής αξίας €49,95) “Ο Κόσμος του Μωρού”
 5. Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στις 10/5/2021, ενώ οι νικητής θα ανακοινωθούν την ίδια μέρα (10/2/2021).
 6. H Prenatal AEBE δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.
 7. Κατά τις κληρώσεις, θα αναδειχθούν και 2 (δύο) αναπληρωματικοί νικητές για κάθε δώρο, στους οποίους θα διατεθεί ανάλογα με τη σειρά ανάδειξης τους, τα δώρο του διαγωνισμού σε περίπτωση που δεν θα παραληφθούν εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθούν στους αρχικούς νικητές λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.
 8. Αν κάποιος από τους νικητές του διαγωνισμού αρνηθεί το δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης του έως και τις 12/5/2021, το δώρο απονέμεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή. Αν oι πρώτοι αναπληρωματικοί νικητές του διαγωνισμού αρνηθούν το δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης τους έως και τις 14/5/2021, το δώρο απονέμεται στους δεύτερους αναπληρωματικούς νικητές.
 9. Η συμμετοχή και το δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση της Prenatal AEBE είναι η εξασφάλιση για τους νικητές των δώρων που κέρδισαν.
 10. Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι η Prenatal AEBE και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή,κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.
 11. H Prenatal AEBE δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην αντίστοιχη επίσημα σελίδα στο Facebook. H Prenatal AEBE διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική του κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
 12. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, αυτοί επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 13. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Prenatal AEBE δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή(server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, η Prenatal AEBE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
 14.  Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και της σελίδας Prénatal(GR) (https://www.facebook.com/prenatalgreece/)και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Prenatal AEBE. Περαιτέρω, H Prenatal AEBE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.
 15. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Prenatal AEBE.