☎️Τηλεφωνικές παραγγελίες | Δευτέρα - Σάββατο 9:00-17:00
🚚Δωρεάν μεταφορικά με BOX NOW για όλες τις παραγγελίες!🚚
Νέος χρήστης στο Prenatal;

Ενημέρωση περί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων:Εφαρμογή Baby Tribe

 

Άρθρο 13 Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

 

Η Prénatal Μονοπρόσωπη AEBE, με νόμιμη έδρα στον Πειραιά και διεύθυνση επικοινωνίας Αλκιβιάδου 167, ΑΦΜ 094253629 (η οποία στη συνέχεια θα αναφέρεται ως η “Εταιρεία” ή η “Υπεύθυνη”), υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, παρέχει παρακάτω ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άθρ. 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (παρακάτω “ΓΚΠΔ”), προς τους ενδιαφερόμενους (οι οποίοι στη συνέχεια θα αναφέρονται ως “Ενδιαφερόμενοι”).

 

Η Εταιρεία, υπό την ιδιότητα της Υπεύθυνης της επεξεργασίας, δεσμεύεται να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα και τα δικαιώματα των Ενδιαφερομένων και, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται από τους προαναφερόμενους κανονισμούς, η επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων θα διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.

1.       ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που η Υπεύθυνη μπορεί να αποκτήσει θα παρέχονται, κατά κανόνα, απευθείας από τους Ενδιαφερόμενους. Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να είναι, ενδεικτικά, στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επαφής, στοιχεία κατόχου, (π.χ. όνομα, επώνυμο, e-mail).

Επίσης, οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να ανεβάσουν στο ειδικό τμήμα της Εφαρμογής, ιδιαίτερα δεδομένα όπως:

 • Κινήσεις του εμβρύου (π.χ. πόσες φορές «κλωτσάει»)
 • Συσπάσεις
 • Βάρος του εμβρύου
 • Βάρος της μητέρας
 • Εικόνες από υπερήχους
 • Άλλες ενδεχόμενες πληροφορίες αναφορικά με τη κατάστασης υγείας του εμβρύου και της μητέρας.

Η παροχή τέτοιων δεδομένων είναι προαιρετική και η άρνηση παροχής δεν επηρεάζει καμία λειτουργία της Εφαρμογής.

 

2.       ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα των Ενδιαφερόμενων θα υποστούν επεξεργασία από την Εταιρεία για τους κάτωθι σκοπούς:

α) Για να επιτραπεί η χρήση των υπηρεσιών που ενεργοποιούνται με την εγκατάσταση και τη χρήση της εφαρμογής BabyTribe.

β) Για τη διεξαγωγή όλων των διοικητικών, λογιστικών και φορολογικών δραστηριοτήτων που ενδεχομένως συνδέονται με τους σκοπούς που αναφέρονται στο προαναφερόμενο σημείο α), καθώς επίσης και για τη τήρηση των διατάξεων του νόμου και των κανονισμών, εθνικών και διεθνών, ή για την εκτέλεση μιας εντολής της δικαστικής ή άλλης Αρχής στις οποίες υπόκειται η Υπεύθυνη της επεξεργασίας.

γ) Για την άσκηση των δικαιωμάτων της Εταιρείας με ειδική μνεία στο δικαίωμα της υπεράσπισης σε δίκη.

Επίσης, τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού που αποσκοπούν στη λειτουργία της εφαρμογής αποκτούν, κατά τη διάρκεια της ομαλής λειτουργίας τους, ορισμένα προσωπικά στοιχεία, η διάδοση των οποίων προϋποθέτει τη χρήση πρωτόκολλων επικοινωνίας της εφαρμογής. Πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν συγκεντρωθεί για να συνδεθούν με τους Ενδιαφερόμενους και οι οποίες, λόγω της φύσης τους, θα μπορούσαν, μέσω επεξεργασίας και συνδυασμών με δεδομένα που κατέχουν τρίτοι, να επιτρέψουν τη ταύτιση με τους ίδιους τους Ενδιαφερόμενους. Σε αυτή την κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνονται τεχνικές πληροφορίες που αφορούν τη συσκευή και τη σύνδεση, καθώς επίσης άλλες παράμετροι που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το πληροφορικό περιβάλλον του χρήστη.

Τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας και περιγράφονται στα σημεία α) β) και γ) επισημαίνονται με αστερίσκο στο εσωτερικό του εντύπου εγγραφής.

 

δ) Για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, όπως προώθηση υπηρεσιών, διανομή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες και προσφορές, εκδηλώσεις, αποστολή ενημερωτικών επιστολών και δημοσιεύσεις που αφορούν την εφαρμογή BabyTribe, καθώς επίσης την προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών, τη διανομή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού, τη διαφήμιση και τις προσφορές, τις εκδηλώσεις, την αποστολή ενημερωτικών επιστολών και τη δημοσίευση με το εμπορικό σήμα της Prénatal.

ε) Για να προβεί η Υπεύθυνη σε αναλύσεις –μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας– με στόχο τη δημιουργία προφίλ των Ενδιαφερομένων και την προσαρμογή ενεργειών μάρκετινγκ της Prénatal στις ανάγκες τους.

στ) Για να προβεί η Υπεύθυνη σε αναλύσεις και έρευνες αγοράς και σε σχέση με τον βαθμό ικανοποίησης των Ενδιαφερομένων.

ζ) Για την παραχώρηση προσωπικών δεδομένων σε ενδεχόμενους τρίτους που ανήκουν σε συναφείς και μη κατηγορίες για δραστηριότητες προώθησης.

 

Η χορήγηση των δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στα σημεία α) β) και γ) είναι προαιρετική, εντούτοις η ελλιπής χορήγηση στοιχείων και/ή ενδεχόμενη ρητή άρνηση επεξεργασίας τους, θα καταστήσει αδύνατη την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών από την πλευρά της Εταιρείας. Η επεξεργασία είναι σύννομη, καθώς πραγματοποιείται στο πλαίσιο σύμβασης ή πρόθεσης σύναψης σύμβασης, με σεβασμό των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών και άσκηση των δικαιωμάτων της Υπεύθυνης.

 

Η χορήγηση των στοιχείων για τους σκοπούς της επεξεργασίας που αναγράφονται στα σημεία δ), ε), στ), ζ) είναι προαιρετική. Εντούτοις, η άρνηση παροχής τους θα καταστήσει αδύνατη, για την Υπεύθυνη, την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ενεργειών. Οι Ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν επίσης να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους οποιαδήποτε στιγμή, με την ίδια ευκολία με την οποία παραχωρήθηκε. Η εφαρμογή BabyTribe προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να διευκολυνθούν οι Ενδιαφερόμενοι στην αναζήτηση του πλησιέστερου σημείου πώλησης Prénatal, μέσω της πρόσβασης στα δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού. Εντούτοις, η Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί με κανένα τρόπο τα εν λόγω δεδομένα, τα οποία θα παραμείνουν αποθηκευμένα αποκλειστικά στο smartphone των Ενδιαφερομένων.

 

3.       ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική και/ή έντυπη μορφή, μέσω καταχώρησης, προσαρμογής, αρχειοθέτησης και μεταβίβασης των στοιχείων, και με τη βοήθεια λοιπών εργαλείων πληροφορικής.

Τα εργαλεία και τα βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διεξαγωγής των διαδικασιών επεξεργασίας είναι κατάλληλα για να εγγυηθούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών επεξεργασίας, η Εταιρεία δεσμεύεται:

 • να εξασφαλίζει την ορθότητα και επικαιροποίηση των δεδομένων και να προβαίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα σε ενδεχόμενες διορθώσεις και/ή προσθήκες που ζητούνται από τους Ενδιαφερόμενους
 • να υιοθετεί μέτρα ασφαλείας που διασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία των δεδομένων, λαμβάνοντας υπ’όψιν τον ενδεχόμενο αντίκτυπο που επιφέρει η επεξεργασία στα δικαιώματα και στις θεμελιώδεις ελευθερίες των Ενδιαφερομένων

 

 • να γνωστοποιεί στους Ενδιαφερόμενους, στους χρόνους και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την υφιστάμενη Νομοθεσία, ενδεχόμενη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων
 • να διασφαλίζει τη συμμόρφωση της επεξεργασίας με τις εφαρμοστέες διατάξεις του νόμου.

 

4.       ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εξαιρουμένων των κοινοποιήσεων που διενεργούνται για την εκτέλεση υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο, τα προσωπικά δεδομένα των Ενδιαφερομένων ενδέχεται να γνωστοποιηθούν, στην Εταιρεία καθώς επίσης:

 • σε συνεργάτες της, με την ιδιότητα των κατάλληλα εξουσιοδοτημένων για την επεξεργασία των δεδομένων
 • σε εταιρείες στο εσωτερικό της χώρας και του εξωτερικού που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την Υπεύθυνη
 • σε διοικητικούς και λογιστικούς συμβούλους
 • σε εν γένει αρχές, δημόσιους φορείς και οργανισμούς, τόσο εθνικούς όσο και διεθνείς
 • σε φορείς που ορίζονται από την Εταιρεία και είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων και/ή των ενδεχομένων υφισταμένων αυτών
 • σε εταιρείες που παρέχουν καταχώριση δεδομένων (data entry) και ψηφιακή αρχειοθέτηση
 • σε εταιρείες μάρκετινγκ.

 

Οι περιγραφείσες γνωστοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και σύμφωνα με την ενδεχόμενη συγκατάθεση των Ενδιαφερομένων. Τα προσωπικά στοιχεία δεν μεταβιβάζονται.

 

5.       ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Τα προσωπικά στοιχεία αρχειοθετούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή πραγματοποιείται μόνο αφού έχει προηγουμένως υιοθετηθεί η κατάλληλη εγγύηση, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό

 

6.       ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί στα συστήματά της τις προσωπικές πληροφορίες σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των Ενδιαφερόμενων σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • για διάστημα που δεν υπερβαίνει την ανάγκη εκπλήρωσης των σκοπών επεξεργασίας, εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό λόγω νομικών υποχρεώσεων ή λόγω εκτέλεσης σύμβασης
 • για τη συμμόρφωση σε ειδικές νομικές υποχρεώσεις ή εκτέλεση σύμβασης
 • για όσο διάστημα είναι εφαρμόσιμο και σύννομο, έως το ενδεχόμενο αίτημα διαγραφής από τους Ενδιαφερομένους.

 

7.       ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, που αναγνωρίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό και συγκεκριμένα από τα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ, δηλαδή:

 

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από την Εταιρεία επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε επιπρόσθετες πληροφορίες για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες των δεδομένων και/ή την κοινολόγησή τους, κ.α.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα να απαιτήσει από την Εταιρεία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
 • Δικαίωμα διαγραφής: το δικαίωμα των Ενδιαφερόμενων να ζητήσουν από την Εταιρεία τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας
 • η συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία έχει ανακληθεί και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποβληθεί παράνομα σε επεξεργασία
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί η νομική υποχρέωση
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: δικαίωμα, σε οποιαδήποτε στιγμή, των Ενδιαφερόμενων όπως αντιταχθούν στην επεξεργασία δεδομένων που έχουν ως νομική βάση έννομο συμφέροντος της Εταιρείας
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας, στην περίπτωση που αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, (για χρονικό διάστημα που επιτρέπει σε αυτήν να επαληθεύσει την ακρίβεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων), αν η επεξεργασία είναι παράνομη και οι Ενδιαφερόμενοι αντιτάσσονται σε αυτήν, εάν τα προσωπικά δεδομένα είναι χρήσιμα στους Ενδιαφερομένους για την επαλήθευση, την άσκηση ή την υπεράσπιση ενός δικαιώματος δικαστικά, εάν μετά από τις αντιρρήσεις τους για την επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης όσον αφορά το γεγονός κατά πόσον υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του έννομου συμφέροντος της Υπεύθυνης της επεξεργασίας.

 

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς επίσης και να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, μόνο όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και μόνο για τα δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα
 • Δικαίωμα σε μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων: δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία να μην υπόκεινται οι Ενδιαφερόμενοι σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τους αφορούν ή επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, εκτός αν είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης ή βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση των Ενδιαφερομένων
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή: με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, κάθε Ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορά παραβαίνει τον κανονισμό ΓΚΠΔ.

 

Για να ασκήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ, ο Ενδιαφερόμενος θα μπορεί:

 

(i) να αποστείλει το αίτημά του στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (Comply Data, στοιχεία επικοινωνίας: μέσω τηλεφώνου 2107200419, e-mail dposupport@icap.gr και στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 2, Καλλιθέα Αττικής Τ.Κ. 17676) ή γράφοντας e-mail στη διεύθυνση privacy.gr@prenatal.com

 

(ii) ή εναλλακτικά να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο στην παρακάτω διεύθυνση:

Prénatal Μονοπρόσωπη AEBE, Αλκιβιάδου 167, 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

 

Σύνδεση
Ή
Δεν έχεις λογαριασμό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Έχασες τον κωδικό σου; Πληκτρολόγησε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση email σου.
Θα λάβεις μεσω mail ένα link για να δημιουργήσεις ένα νέο.

Δεν μπορείς να επαναφέρεις τον κωδικό πρόσβασής σου; Επικοινώνησε μαζί μας Εξυπηρέτηση πελατών.
Κάνε εγγραφή
Ή
Έχεις ήδη λογαριασμό;

FASHION CLUB

12 μήνες προνομίων και αποκλειστικών υπηρεσιών!

VIP Card
-Εξασφάλισε εκπτώσεις που ξεκινούν από 30% σε όλα τα ρούχα και τη προίκα Prénatal. -Θες να μας ρωτήσεις; Καλέστε 210-2856936 ή 210-4117520 -Δωρεάν αποστολή επιλέγοντας την υπηρεσία Click and Collect  

Προσθήκη στο καλάθι

Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι.
Προτεινόμενα προϊόντα
Κλείσε

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτό το κουπόνι ισχύει μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας εδώ ή εγγραφείτε εδώ